Biometrics

Fingerprint Technology Overview
Finger Vein/Print Technology Overview
3D Face Technology Overview

Giới thiệu

Không tìm thấy bản ghi nào

IDLinks Việt Nam - Công ty công nghệ tự động điều khiển và bảo mật - Tư vấn thiết kế, vật tư nhân công trọn gói toàn quốc.

© 2020 Copyright by idlinks.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay: 0   Tổng số: 0